Haled Hoseini

Lovac na zmajeve

  jovanaцитирует2 года назад
  „Ka­da ubi­ješ čo­ve­ka, kra­deš ži­vot“, re­kao je Ba­ba. „Kra­deš pra­vo nje­go­ve že­ne na mu­ža, oti­maš nje­go­voj de­ci oca. Ka­da sla­žeš, kra­deš ne­či­je pra­vo na isti­nu. Ka­da va­raš, kra­deš pra­vo na prav­du. Shva­taš?“
  Jovana Milinkovicцитирует2 года назад
  „De­ca ni­su bo­jan­ke. Ne mo­žeš da ih is­pu­niš svo­jim omi­lje­nim bo­ja­ma.“
  Marijaцитирует2 года назад
  To je bi­lo dav­no, ali lju­di gre­še ka­da ka­žu da pro­šlost mo­že da se po­ko­pa.
  b8924456743цитирует2 месяца назад
  li bo­lje je ka­da bo­li isti­na ne­ko ka­da ute­hu pru­ža laž.“
  Сара Ристовићцитируетв прошлом году
  I iz­ne­na­da mi Ha­sa­nov glas šap­nu u mi­sli­ma: Za te­be, ako tre­ba i hi­lja­du pu­ta.
  Vanja Petrovskiцитирует2 года назад
  Za te­be, ako tre­ba i hi­lja­du pu­ta“, čuo sam se­be ka­ko go­vo­rim.
  On­da sam se okre­nuo i po­tr­čao.
  Bio je to sa­mo osmeh, ni­šta vi­še. Ni­je sve is­pra­vio. Ni­je ni­šta is­pra­vio. Sa­mo osmeh. Sit­ni­ca. List u šu­mi ko­ji drh­ti po­što je pre­pla­še­na pti­ca po­le­te­la.
  Ipak, pri­hva­ti­ću ga. Ši­ro­ko otvo­re­nih ru­ku.
  Marija Vuksanovicцитирует2 года назад
  Ne ra­de ni­šta sem što vr­te bro­ja­ni­ce i re­ci­tu­ju od­lom­ke iz knji­ge na­pi­sa­ne na je­zi­ku ko­ji čak i ne raz­u­me­ju. Nek nam Bog bu­de u po­mo­ći ako Av­ga­ni­stan ika­da pad­ne nji­ma u ru­ke.“
  b8924456743цитирует2 месяца назад
  Av­ga­ni­sta­nu ima mno­go de­ce, ali ma­lo de­tinj­stva.
  b8924456743цитирует2 месяца назад
  Do da­na da­na­šnjeg mi je te­ško da gle­dam pra­vo u oči lju­de po­put Ha­sa­na, lju­de ko­ji ozbilj­no mi­sle sva­ku iz­go­vo­re­nu reč.
  b8924456743цитирует2 месяца назад
  Ako Bog po­sto­ji, on­da se na­dam da ima va­žni­je bri­ge od to­ga što ja pi­jem vi­ski ili je­dem svi­nje­ti­nu.
  b8924456743цитирует2 месяца назад
  Ka­da ubi­ješ čo­ve­ka, kra­deš ži­vot“, re­kao je Ba­ba. „Kra­deš pra­vo nje­go­ve že­ne na mu­ža, oti­maš nje­go­voj de­ci oca. Ka­da sla­žeš, kra­deš ne­či­je pra­vo na isti­nu. Ka­da va­raš, kra­deš pra­vo na prav­du.
  b1180949663цитирует4 месяца назад
  čo­vek ko­ji ne­ma sa­ve­sti, ne­ma do­bro­te, taj ne pa­ti.
  maliaцитируетв прошлом году
  ’Pu­stinj­ski ko­rov ži­vi da­lje, ali pro­leć­ni cvet cve­ta pa ve­ne.’
  Jovana Arsićцитирует2 года назад
  Za­ni­mlji­vo je da ni ja ni­ka­da ni­sam sma­trao Ha­sa­na za svog dru­ga. Bar ne u onom uobi­ča­je­nom smi­slu te re­či. Ni­je bit­no što smo uči­li je­dan dru­go­ga ka­ko se vo­zi bi­cikl bez ru­ku, i ka­ko se od kar­ton­ske ku­ti­je pra­vi pot­pu­no funk­ci­o­na­lan fo­to­a­pa­rat. Ni­je bit­no što smo či­ta­ve zi­me pro­vo­di­li pu­šta­ju­ći zma­je­ve, lo­ve­ći zma­je­ve. Ni­je bit­no što je za me­ne li­ce Av­ga­ni­sta­na li­ce de­ča­ka su­ve gra­đe, obri­ja­ne gla­ve, ni­sko usa­đe­nih uši­ju, de­ča­ka s li­cem ki­ne­ske lut­ke, ve­či­to oza­re­nog osme­hom sa zeč­jom usnom.

  Ni­šta od to­ga ni­je bit­no. Za­to što se pro­tiv isto­ri­je ne mo­že. Kao ni pro­tiv re­li­gi­je. Ka­da se cr­ta pod­vu­če, ja sam bio Pa­štun a on Ha­za­ra, ja su­nit a on ši­it, i to ni­ka­da i ni­šta ne­će pro­me­ni­ti. Ni­šta.

  A ipak, bi­li smo de­ca ko­ja su za­jed­no na­u­či­la da pu­ze, i ni­ka­kva isto­ri­ja, na­rod­nost, dru­štvo ni­ti re­li­gi­ja ni to ne­će pro­me­ni­ti.
  Jovana Arsićцитирует2 года назад
  „Ne ra­de ni­šta sem što vr­te bro­ja­ni­ce i re­ci­tu­ju od­lom­ke iz knji­ge na­pi­sa­ne na je­zi­ku ko­ji čak i ne raz­u­me­ju.“ Ot­pio je gu­tljaj. „Nek nam Bog bu­de u po­mo­ći ako Av­ga­ni­stan ika­da pad­ne nji­ma u ru­ke.“
  Ljiljanaцитирует2 года назад
  Za te­be, ako tre­ba i hi­lja­du pu­ta. Ha­san, lo­vac na zma­je­ve sa zeč­jom usnom
  Nemanja Markovicцитирует6 дней назад
  Moj otac se, po pre­da­nju, jed­nom go­lo­ruk rvao s cr­nim me­dve­dom u Be­lu­dži­sta­nu.
  Petra Dцитируетв прошлом месяце
  „Ka­da ubi­ješ čo­ve­ka, kra­deš ži­vot“, re­kao je Ba­ba. „Kra­deš pra­vo nje­go­ve že­ne na mu­ža, oti­maš nje­go­voj de­ci oca. Ka­da sla­žeš, kra­deš ne­či­je pra­vo na isti­nu. Ka­da va­raš, kra­deš pra­vo na prav­du. Shva­taš?“
  Aleksandraцитирует3 месяца назад
  „So­ra­ja?“

  „Da.“

  „Do­stet da­rum.“ Vo­lim te.

  „I ja te­be vo­lim“, re­kla je.
  Aleksandraцитирует3 месяца назад
  Pi­tao sam je za­što, a ona mi je ka­za­la: ’Pu­šta­ju te da bu­deš ovo­li­ko sre­ćan sa­mo ako se spre­ma­ju da ti ne­što ot­mu’,
fb2epub
Перетащите файлы сюда, не более 5 за один раз